Uwzględnij Fundację Batorego w swoim testamencie.
Pielęgnuj demokrację dla przyszłych pokoleń!

Przekaż spadek Fundacji

Zastanawiasz się na co przeznaczyć swój majątek po śmierci? Nie masz bliskich, którym chciałbyś go zostawić? Pomyśl o Fundacji! Przekazując nam w testamencie część lub całość swojego majątku, sprawisz, że wartości i sprawy, które są Ci bliskie, znajdą kontynuację w naszej działalności.

W testamencie możesz przekazać nam określoną kwotę pieniężną, papiery wartościowe lub nieruchomość, powołując Fundację do spadku wspólnie z innymi osobami, którym chcesz przekazać swój majątek. Jeśli nie masz komu przekazać swojego majątku, możesz ustanowić Fundację swoim jedynym spadkobiercą.

Jak spisać testament

Sporządzenie testamentu jest bardzo proste. Można go spisać samemu odręcznie lub sporządzić w obecności notariusza

Testament własnoręczny

 1. Opatrz dokument nagłówkiem Testament oraz datą dzienną jego sporządzenia.

 2. Napisz, jacy spadkobiercy i w jakiej części mają otrzymać składniki Twojego majątku oraz jaką jego część chcesz przekazać Fundacji. Podaj naszą pełną nazwę: Fundacja im. Stefana Batorego oraz nr KRS 0000101194. Przy nazwiskach spadkobiorców podaj ich nr PESEL. Jeśli chcesz przekazać całość swojego majątku Fundacji, wpisz Fundację jako jedynego swojego spadkobiercę.

 3. Pod treścią testamentu złóż własnoręczny podpis.
  Podpisz się czytelnie imieniem i nazwiskiem.

 4. Napisany testament możesz:
  a) Przechowywać w domu w miejscu, w którym zostanie odnaleziony po Twojej śmierci
  b) Przekazać na przechowanie dowolnej kancelarii notarialnej.

 5. Żeby ułatwić spadkobiercom (w tym naszej Fundacji) dotarcie do ostatniej woli, poproś notariusza, by zarejestrował Twój testament w ogólnopolskim rejestrze testamentów.

 6. Jeśli uczynisz Fundację swoim spadkobiercą, poinformuj nas o tym. Prześlij mailem skan swojego testamentu lub pocztą jego kserokopię. Ułatwi nam to uregulowanie formalności
  i zadbanie o realizację Twojej ostatniej woli.

Po prawej przykładowy testament sporządzony własnoręcznie

Warszawa, 23 grudnia 2020 r.

Testament

Ja, Stefan Batory, urodzony 1 kwietnia 1954 r. chcę, aby po mojej śmierci:
– moja żona Maria Teresa Batory, otrzymała mieszkanie nr 4 w położone w budynku przy ul. Batorego 17 w Warszawie;
– moja córka Marzena Batory – Batorska otrzymała działkę budowlaną 3546/67 położoną w Konstancinie-Jeziornej;
– Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie, KRS: 0000101194 otrzymała środki z mojej lokaty w Banku Bankowym, certyfikaty inwestycyjne i akcje na rachunku maklerskim XXX w Warszawie.

Testament sporządziłem w pełni sił umysłowych, świadomie i bez przymusu.

Stefan Batory

 • PAMIĘTAJ

  Testament musi być sporządzony osobiście. Nie można dokonać tej czynności przez przedstawiciela. Testament musi być w całości napisany własnoręcznie i własnoręcznie podpisany oraz opatrzony datą jego sporządzenia. Spisanie testamentu nie wymaga świadków.

   

 • KONTAKT

  Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod numerem 22 536 02 01. Współpracujący z nami prawnik skontaktuje się z Tobą i udzieli Ci porady. Zapewniamy dyskrecję.

Testament notarialny

 1. Przygotuj numery PESEL spadkobierców oraz nazwy i numery KRS podmiotów prawnych, którym chcesz przekazać części swojego spadku, w tym dane naszej Fundacji: Fundacja im. Stefana Batorego, KRS 0000101194.

 2. Na spotkanie z notariuszem zabierz swój ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

 3. Przedstaw notariuszowi planowaną treść swojego testamentu. Powiedz mu jakim spadkobiercom chcesz przekazać poszczególne części swojego majątku i jaką jego część chcesz przekazać Fundacji. Notariusz zajmie się spisaniem testamentu zgodnie z Twoimi dyspozycjami.

 4. Pod treścią testamentu złóż własnoręczny podpis, podpisując się czytelnie imieniem i nazwiskiem.

 5. Notariusz przekaże Ci akt notarialny zawierający Twój testament. Jeśli chcesz, możesz uzyskać za dodatkową opłatą odpisy tego aktu.

 6. Żeby ułatwić spadkobiercom (w tym naszej Fundacji) dotarcie do Twojej ostatniej woli poproś notariusza, by zarejestrował za opłatą Twój testament w ogólnopolskim rejestrze testamentów.

 7. Jeśli uczynisz Fundację swoim spadkobiercą, poinformuj nas o tym. Prześlij mailem skan swojego testamentu lub pocztą jego kserokopię. Ułatwi nam to uregulowanie formalności i zadbanie o realizację Twojej ostatniej woli.

Testament notarialny jest sporządzany w obecności notariusza w jego kancelarii. W szczególnych okolicznościach możliwe jest również sporządzenie testamentu poza kancelarią. Lista kancelarii dostępna tutaj

Za sporządzenie testamentu notarialnego notariusz pobiera opłatę, która zależy od poziomu komplikacji testamentu. Dla testamentu klasycznego opłaty te wynoszą przeciętnie 150-200 zł netto, dodatkowo płatne jest sporządzenie testamentu poza kancelarią.

Po prawej przykładowy
testament notarialny

Repertorium A numer

/2021

Akt notarialny

Dnia […] dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku ([…].2021r.) w Kancelarii Notarialnej […] z siedzibą w Warszawie, przy ulicy […], przed notariuszem […], stawiła się:

[…], córka […], PESEL […], urodzona w […], według oświadczenia zamieszkała: […], której tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego seria i numer […].

Testament

§ 1
(WYBÓR PRAWA)

 1. Stawająca oświadcza, że działając na podstawie art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 650/2012  z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego, Dz. Urz. UE nr L 201/107 z 27.07.2012r. dokonuje wyboru
 2. Stawająca oświadcza, że nie sporządziła wcześniej żadnych testamentów.

§ 2
(POWOŁANIE DO SPADKU)

Stawająca oświadcza, że do całości spadku powołuje […] i przeznacza Jemu cały swój majątek.

§ 3
(NOTARIALNY REJESTR TESTAMENTÓW)

Testatorka została poinformowana przez notariusza o możliwości bezpłatnej rejestracji
testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów i o możliwości cofnięcia zgody na
rejestrację w dowolnym momencie i wykreślenie testamentu z Rejestru oraz o zasadach funkcjonowania tego Rejestru. Testatorce zostały przedstawione na piśmie zasady przetwarzania zgromadzonych w Rejestrze danych i realizacji praw testatora oraz została ona pouczona, że powyższe informacje dostępne są również na stronie internetowej https://rejestry-notarialne.pl. Testatorka wnosi o jego zarejestrowanie w Notarialnym Rejestrze Testamentów prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.

***

Wypis tego Aktu można wydawać spadkobiercy w dowolnej ilości.

***

Koszty tego Aktu ponosi Stawająca.

 1. Pobrano:
  wynagrodzenie notariusza na podstawie § 8 pkt 4) i §16 Rozporządzenia Ministra
  Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.) 50,00 zł
 2. podatek od towarów i usług, tj. 23% na podstawie art.41 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020, poz. 106 ze zm.) od kwoty w pkt a) 11,50 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Przewiń w dół wzór testamentu
 • PAMIĘTAJ

  Testament musi być sporządzony osobiście. Nie można dokonać tej czynności przez przedstawiciela

 • KONTAKT

  Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod numerem 22 536 02 01. Współpracujący z nami prawnik skontaktuje się z Tobą i udzieli Ci porady. Zapewniamy dyskrecję.

Wspieraj z nami demokrację w Polsce

Włącz się w budowę społeczeństwa obywatelskiego – obywateli świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy lokalne, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. Przekaż darowiznę, 1% lub wpisz nas do testamentu

wróć do góry